+421 951 400 245
+421 951 400 245

Reklamačný poriadok

pre nákup prostredníctvom internetového obchodu https://www.peletovepece.sk

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi.

Záruka

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( ak sú určené podľa používateľského manuálu ) pre určený tovar.

Výrobca zaručuje správne fungovanie kotla za predpokladu dodržania podmienok určených v návode na obsluhu, a to najmä v rozsahu parametrov týkajúcich sa parametrov teploty vratnej vody a pripojenie do systému ústredného vykurovania, hodnoty komínového ťahu a teploty spalín.

Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru, teda na opotrebenie mechanických súčiastok, ako sú: skrutky, matice, šamotové časti, tesniace prvky, pohyblivé rošty, klapky, deflektor plameňa so závesom, závlačky, svorníky, kliny, kondenzátory, zapaľovače, lakované časti (vonkajšie steny kotla a zásobníka paliva), teplomer spalín, utesňovacie povrazy. Montáž neoriginálnych náhradných dielov, svojpomocné opravy alebo zásah do konštrukcie kotla v čase trvania záruky má za následok jej stratu.

Na zariadenie sa nevzťahuje záruka, ak reklamovaná porucha vznikla v dôsledku mechanického alebo tepelného poškodenia, vykazuje známky požiaru, zaplavenia, známky korózie vzniknuté v dôsledku používania mokrého paliva (zásobník paliva, potrubie šnekového dopravníka, použitie chemických prostriedkov alebo vykazuje známky prepätia.

Záruka sa nevzťahuje na kotly, ktoré boli poškodené aj v dôsledku:

V prípade vzniku poruchy sa predlžuje záruka na zariadenie o dobu potrebnú k jej oprave.

Po dobu trvania záruky dodávateľ poskytuje bezplatnú opravu, odstránenie fyzickej poruchy predmetu zmluvy, a to do:

 1. 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy nevyžaduje výmenu konštrukčných prvkov predmetu zmluvy,
 2. 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy vyžaduje výmenu konštrukčných prvkov. Nahlásenie odstránenia fyzickej poruchy v rámci záručnej opravy (reklamačné hlásenie) sa musí uskutočniť ihneď po zistení výskytu fyzickej poruchy.

Reklamačný poriadok

Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne e-mailom na adresu predávajúceho info@peletovepece.sk

V prípade uplatnenia reklamácie predávajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie zaslanie vyplneného REKLAMAČNÉHO LISTU, ktorý je dostupný na https://www.peletovepece.sk. Reklamácia musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. presný opis poškodenia a fotodokumentáciu
 2. systém ochrany kotla (typ expanznej nádoby),
 3. meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo osoby nahlasujúcej reklamáciu
 4. typ kotla.

V prípade reklamácie nepravidelného spaľovania v kotly, dechtového znečistenia, prenikaniu dymu prikladacími dvierkami alebo zo zásobníka paliva musí byť k reklamácii priložená kópia kominárskeho posudku potvrdzujúceho, že komínový prieduch spĺňa všetky podmienky obsiahnuté v návode na obsluhu pre danú veľkosť kotla ako aj pre komínový ťah.

Omeškanie s vykonaním opravy nevzniká, ak predávajúci, alebo jeho ním poverená osoba, bude pripravený odstrániť poruchu v termíne stanovenom reklamujúcim a nebude môcť v dôsledku príčin ktoré sa netýkajú predávajúceho (napr. chýba vhodný prístup k zariadeniu, elektrická energia, voda a pod.) opravu včas vykonať.

V prípade, že reklamujúci dvakrát znemožní prevedenie záručnej opravy aj napriek pripravenosti predávajúceho k jej prevedeniu, má sa za to, že reklamujúci rezignoval.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výber kotla vzhľadom k veľkosti vykurovaných plôch (napr.inštalácia kotla s príliš malým alebo príliš veľkým výkonom).

Odporúča sa, aby bol výber kotla realizovaný v spolupráci s príslušnou projektovou kanceláriou alebo predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. koróziu oceľových súčiastok v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote obehovej vody do inštalácie ÚK nižšia ako 60 °C,
 2. koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote spiatočnej vody z inštalácie ÚK nižšej ako 45 ° C,
 3. chybnú montáž vykonanú neoprávnenou osobou, najmä odchýlky od noriem obsiahnutých v PN - 91 / B - 02413. Vykurovanie a teplárenstvo
 4. poškodenie kotla vyplývajúce z použitia obehovej vody pre inštaláciu ÚK nesprávnej tvrdosti, v dôsledku ktorej dochádza k prepaľovaniu plechov z dôvodu nahromadeného

kameňa (chýbajúca úprava vody vo vykurovacom systéme),

 1. nesprávne fungovanie kotla v dôsledku nesprávneho komínového ťahu alebo nesprávne vybraného výkonu kotla,
 2. škody vzniknuté pri výpadku napájania
 3. používanie paliva nízkej kvality alebo iného, ako ktoré predpokladá výrobca (typ horáka).

Dodávateľ môže zaťažiť kupujúceho nákladmi súvisiacimi s neodôvodneným reklamačným hlásením. Môže tiež zaťažiť kupujúceho nákladmi na odstránenie vady pokiaľ jej príčinou bola nesprávna prevádzka kotla. Zanedbateľné vady nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu kotla a nevzťahuje sa na ne záruka.

Inštaláciu kotla do vykurovacieho systému môže vykonať iba odborná firma, ktora vlastní všeobecné inštalatérske oprávnenie.

Prvé spustenie kotla a všetky opravy a činnosti prekračujúce rozsah užívateľských činností popísaných v návode na obsluhu môže vykonať len personál zaškolený predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. škody spôsobené výrobkom počas jeho prevádzky alebo poruchy,
 2. zamŕzaniu inštalácie iných prvkov stavby v dôsledku poruchy kotla, ak odstavenie kotla je spôsobené chýbajúcou náhradnou súčiastkou, ktorá sa prirodzene opotrebovala

Záruka sa vzťahuje iba na poškodenie vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových vád pod podmienkou, že:

- Kotol bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a bolo používané príslušenstvo doporučované výrobcom

- Kotol nebol demontovaný ani modifikovaný neoprávnenými osobami, nebol zničený (odstránený) typový štítok kotla.

V prípade zistenia neodôvodnenej reklamácie cestovné náklady zamestnanca záručného servisu bude hradiť reklamujúci.

Výmena reklamovanej súčiastky servisným pracovníkom na výrobok bez porúch nie je rovnaká so záručnou opravou. V prípade, že servisný pracovník nemôže zistiť jednoznačnú príčinu poruchy, výrobca si vyhradzuje právo previesť posudok za účelom zistenia príčiny vzniku poškodenia. Posudok bude vykonaný v sídle firmy predávajúceho do 60 dní od dátumu prevedenia výmeny alebo opravy. V prípade zistenia poškodenia vzniknutého z nezávislých príčin u predávajúceho (napr. nesprávne prevedená inštalácia, zaplavenie, sieťové prepätie, mechanické poškodenie, skrat v inštalácii) predávajúci vystaví príslušnú faktúru užívateľovi za výmenu /opravu. Faktúra spoločne s protokolom o vykonanej oprave a poškodenou súčiastkou bude odoslaná užívateľovi. V prípade neuhradenia faktúry v termíne bude užívateľovi pozastavená záruka do doby uhradenia pohľadávky.

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný zásah do tovaru.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: písomne alebo osobne na prevádzke predávajúceho EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655 doručením tovaru a dokladu o kúpe, prípadne elektronicky na emailovej adrese info@peletovepece.sk. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e mailom na – info@peletovepece.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Copyright © 2021 - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.
Kúpiť pelety