+421 951 400 245
+421 951 400 245

Reklamačný poriadok

Podmienky záruky a reklamačný poriadok

1. Záruka

Správne fungovanie kotla je zaručené za predpokladu dodržania podmienok určených v návode na obsluhu, týkajúce są paliva, komína, teploty vratnej vody, pripojenie do systému ústredného vykurovania, hodnoty komínového ťahu a teploty spalín. Výber paliva musí byť v súlade s odporúčaniami výrobcu. Na bezproblémovú pozáručnú prevádzku kotla a pecí odporúčame používať len originálne náhradné diely. Peletové kotly alebo pece musia byť správne a odborne zapojené. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru, teda na opotrebenie mechanických súčiastok, ako sú: skrutky, matice, šamotové časti, tesniace prvky, pohyblivé rošty, klapky, deflektor plameňa so závesom, závlačky, svorníky, kliny, kondenzátory, zapaľovače, lakované časti (vonkajšie steny kotla a zásobníka paliva), teplomer spalín, utesňovacie povrazy. Záruka są nevzťahuje na prvky elektrického vybavenia – samostanú záruku poskytuje výrobca daného zariadenia. Záruka są nevzťahuje na kotly a pece, ktoré boli poškodené v dôsledku nesprávnej prepravy zo strany kupujúceho. Montáž neoriginálnych náhradných dielov, svojpomocné a neodborné opravy má za následok stratu záruky. Za následok straty záruky sa považuje aj to, ak reklamovaná porucha vznila v dôsledku rôzneho mechanického alebo tepelného poškodenia, ako dôsledok požiaru, povodní (zaplavenia), nedbanlivého používania (použitie nevhodného, alebo mokrého paliva) alebo vykazuje známky prepätia.

Záručná doba sa počíta odo dňa predaja a trvá v nasledujúcich obdobiach podľa platných právnych predpisov úSlovenskej republiky:

a) 2 roky na súčiastky a správne fungovanie kotla, pokiaľ są na nich nevzťahuje výnimka uvedená vyššie,

b) 1 rok na pohyblivé časti, ktoré sú súčasťou výbavy kotla (pohyblivý rošt, keramický žhavič, fotosenzor a pod.)

Záruka sa nevzťahuje na:

a) koróziu oceľových súčiastok v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote obehovej vody do inštalácie ÚK nižšia ako 60 °C,

b) koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote spiatočnej vody z inštalácie ÚK nižšej ako 45 ° C,

c) chybnú montáž vykonanú neoprávnenou osobou, najmä odchýlky od noriem obsiahnutých v PN - 91 / B - 02413. Vykurovanie a teplárenstvo

d) poškodenie kotla vyplývajúce z použitia obehovej vody pre inštaláciu ÚK nesprávnej tvrdosti, v dôsledku ktorej dochádza k prepaľovaniu plechov z dôvodu nahromadenia vodného kameňa (chýbajúca úprava vody vo vykurovacom systéme),

e) nesprávne fungovanie kotla v dôsledku nesprávneho komínového ťahu alebo nesprávne vybraného výkonu kotla,

f) škody vzniknuté pri výpadku napájania

g) používanie paliva nízkej kvality alebo iného, ​​ako ktoré predpokladá výrobca (typ horáka).

V prípade vzniku poruchy sa predlžuje záruka na zariadenie o dobu potrebnú k jej oprave.

Po dobu trvania záruky dodávateľ poskytuje bezplatnú opravu, odstránenie fyzickej poruchy predmetu zmluvy, a to do:

a) 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy nevyžaduje výmenu konštrukčných prvkov predmetu zmluvy,

b) 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy vyžaduje výmenu konštrukčných prvkov. Nahlásenie odstránenia fyzickej poruchy v rámci záručnej opravy (reklamačné hlásenie) sa musí uskutočniť ihneď po zistení výskytu fyzickej poruchy.

Ihneď po zistení fyzickej poruchy v rámci záručnej opravy musí túto skutočnosť kupujúci nahlásiť predávajúcemu.

Prvé spustenie kotla a všetky opravy a činnosti prekračujúce rozsah užívateľských činností popísaných v návode na obsluhu môže vykonať len personál zaškolený predávajúcim.

Spoločnosť EkoEnergia Palivá, s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

a) škody spôsobené výrobkom počas jeho prevádzky alebo poruchy,

b) zamŕzaniu inštalácie iných prvkov stavby v dôsledku poruchy kotla, ak odstavenie kotla je spôsobené chýbajúcou náhradnou súčiastkou, ktorá sa prirodzene opotrebúva.

Záruka sa vzťahuje iba na poškodenie vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových vád pod podmienkou, že:

- Kotol bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a bolo používané príslušenstvo doporučované výrobcom

- Kotol nebol demontovaný ani modifikovaný neoprávnenými osobami, nebol zničený (odstránený) typový štítok kotla.

ZÁKONNÁ INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Pokiaľ má Kupujúci spotrebiteľ dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

2. Než Kupujúci spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže Kupujúci spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže Kupujúci spotrebiteľ podať do 1 roka od zamietnutia spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.
3. Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

4. Ak Kupujúci spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, tieto subjekty oznámia Predávajúcemu začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam, a to v lehote minimálne 15 dní. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.
5. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní. V zložitejších prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.
6. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr".

2. Reklamácia

Reklamačné hlásenie zasielajte na adresu dodávateľa:

e-mail: info@peletovepece.sk

tel.: +421 951 400 245

V prípade reklamácie nepravidelného spaľovania v kotly, dechtového znečistenia, prenikaniu dymu prikladacími dvierkami alebo zo zásobníka paliva musí byť k reklamačnému hláseniu priložená kópia kominárskeho posudku potvrdzujúceho, žé komínový prieduch spĺňa všetky podmienky obsiahnuté v návode na obsluhu pre danú veľkosť kotla ako aj predpísaný komínový ťah.

Omeškanie s vykonaním opravy nevzniká, ak dodávateľ alebo jeho zástupca bude pripravený odstrániť poruchu v termíne stanovenom reklamujúcim a nebude môcť vykonať opravu z príčin ktoré sa netýkajú ručiteľa (napr. chýba vhodný prístup k zariadeniu, elektrická energia, voda a pod.).

V prípade, že reklamujúci dvakrát znemožní prevedenie záručnej opravy aj napriek pripravenosti dodávateľa k jej prevedeniu, má sa za to, že reklamujúci rezignoval na nárok obsiahnutý v záručnom hlásení.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výber kotla vzhľadom k veľkosti vykurovaných plôch (napr.inštalácia kotla s príliš malým alebo príliš veľkým výkonom v pomere k potrebám). Odporúča sa, aby bol výber kotla realizovaný v spolupráci s odborníkom – kúrenárom, alebo projektantom domu.

Dodávateľ môže zaťažiť kupujúceho nákladmi súvisiacimy s neodôvodneným reklamačným hlásením. Môže tiež zaťažiť kupujúceho nákladmi na odstránenie fyzickej poruchy, pokiaľ jej príčinou bola nesprávna prevádzka kotla.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ( 14 dňová lehota) hradí náklady na prepravu kupujúci. 

Zanedbateľné vady nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu kotla a nevzťahuje sa na ne záruka.

Inštaláciu kotla do vykurovacieho systému môže vykonať iba odborná firma, ktora vlastní všeobecné inštalatérske oprávnenie.


V prípade zistenia neodôvodnenej reklamácie cestovné náklady zamestnanca záručného servisu bude hradiť reklamujúci.

Výmena reklamovanej súčiastky servisným pracovníkom na výrobok bez porúch nie je rovnaká so záručnou opravou. V prípade, že servisný pracovník nemôže zistiť u klienta jednoznačnú príčinu poruchy, výrobca si vyhradzuje právo previesť posudok za účelom zistenia príčiny vzniku poškodenia. Posudok bude vykonaný v sídle firmy výrobcu v termíne do 60 dní od dátumu prevedenia výmeny alebo opravy. V prípade zistenia poškodenia vzniknutého z nezávislých príčin u výrobcu(napr. nesprávne prevedená pripojovacia inštalácie kotla, zaplavenie, sieťové prepätie, mechanické poškodenie, skrat v inštalácii) výrobca vystaví príslušnú faktúru užívateľovi za výmenu /opravu. Faktúra spoločne s protokolom o posúdení a poškodenou súčiastkou bude odoslaná užívateľovi. V prípade neuhradenia faktúry v termíne bude užívateľovi pozastavená záruka do doby uhradenia pohľadávky.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručná doba stanovená nie je občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci podnikateľskej činnosti(nákup na IČO). To znamená, že ak je kupujúcím iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, platia pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Záručná lehota je skrátená na 12 mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V tomto prípade nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy do 7 dní bez udania dôvodu.

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný zásah do tovaru.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: písomne alebo osobne na prevádzke predávajúceho EkoEnergia Palivá,s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655 doručením tovaru a dokladu o kúpe, prípadne elektronicky na emailovej adrese info@peletovepece.sk. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.


 

V Kráľova Lehota 19.9.2019

 

EkoEnergia Palivá s.r.o.

Copyright © 2022 - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.
Kúpiť pelety