+421 951 400 245
+421 951 400 245

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.peletovepece.sk

 

Prevádzkovateľom WebShopu je EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.peletovepece.sk a kupujúcimi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomne dohodnuté s kupujúcim inak.

1. Vymedzenie základných pojmov

 

Predávajúci – EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655 prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.peletovepece.sk

Kupujúci – každá fyzická alebo právnická osoba (aj spotrebiteľ), ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://www.peletovepece.sk podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kúpna zmluva alebo zmluva - zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa

tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://www.peletovepece.sk uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.


 

2. Objednanie tovaru a zaplatenie za tovar

 

Objednanie tovaru

 

Kupujúci si objednáva tovar u predavajúceho vyplnením objednávkového formulára.

Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zrealizovanej objednávky a po jej potvrdení sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Záväzne objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Tovar na sklade

Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Pokiaľ tovar na sklade nie je dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho v čo najkratšom čase. Na základe ďalšieho rozhodnutia kupujúceho są postupuje ďalej. Kupujúci môže objednávku stornovať, vybrať si iný produkt (akceptuje cenu konkrétneho produktu), alebo môže počkať na tovar, ktorý si objednal. Dodacia doba tovaru, ktorý nie je na sklade, závisí od výrobcu peletových pecí a kotlov.

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v plnej výške tovaru v platnej mene Slovenskej republiky v EUR (€) .Po pripísaní sumy na účet predávajúceho, objednaný tovar (pokiaľ je na sklade) są odosiela kupujúcemu spolu s vystavenou faktúrou a originál manuálom. Preložený manuál je posielaný na mailovú adresu kupujúceho.

Storno objednávky

Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať len v prípade, ak toto storno dôjde predávajúcemu na emailovú adresu info@peletovepece.sk skôr, ako predávajúci odošle e- mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.

Ak však bolo už objednávka spracovaná a vyexpedovaná, zrušenie objednávky je možné, ale účtujú są dopravné náklady podľa platného cenníka zazmluvnenej prepravnej spoločnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. Predávajúci si rovnako vyhradzuje právo neakceptovať objednávku v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho. O neakceptovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.

3. Dodanie tovaru

Spôsob dopravy a dodacia lehota

Predávajúci tovar odošle prostredníctvom zazmluvnej prepravnej spoločnosti. Dodanie tovaru je do 14 dní od objednávky. Táto doba dodania však závisí od dostupnosti tovaru na sklade. Pokiaľ tovar na sklade nie je dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho. Na základe ďalšieho rozhodnutia kupujúceho są postupuje ďalej.

Dodacia doba tovaru, ktorý nie je na sklade, závisí od výrobcu peletových pecí a kotlov.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Ak je zistené akékoľvek poškodenie obalu výrobku, zákazník za prítomnosti dopravcu je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu a po dohode s predávajúcim bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že je nepoškodený. Naeskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy budú zamietnuté.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne zaslania tovaru je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci, a to v plnej výške nákladov na prepravu.

4. Povinnosti predávajúceho

Kupujúcemu sa predávajúci zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

  1. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

  1. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

    Predávajúci nezodpovedá za:

 5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

  1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť písomnou formou , osobne alebo telefonicky na prevádzke: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655 predávajúcemu, alebo na tel.čísle 0951 400 245

  1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných, ak są s predávajúcim nedohodne inak.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

6. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@peletovepece.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).

Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a odporúčame, aby bol tovar zabalený v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Kúpna zmluva sa v prípade kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, riadi ustanoveniami obchodného zákonníka. Kúpna zmluva sa v prípade kupujúceho spotrebiteľa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, zákona č. 2502007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z..z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


 

V Kráľova Lehota, 19.6.2020

Ekoenergia Palivá, s.r.o.

 

 

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47

844 655, email: info@peletovepece.sk

Kupujúci: ...................................(meno a priezvisko)

...................................(adresa)

...................................(e-mail)

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Názov: ................................................

Dátum dodania: ...............................

Dátum:

Podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Copyright © 2022 - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.
Kúpiť pelety