+421 951 400 245
+421 951 400 245

Obchodné podmienky

pre nákup prostredníctvom internetového obchodu https://www.peletovepece.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.peletovepece.sk a kupujúcimi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomne dohodnuté s kupujúcim inak.

1. Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci – EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655, prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.peletovepece.sk

Kupujúci – každá fyzická alebo právnická osoba (aj spotrebiteľ), ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://www.peletovepece.sk podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Kúpna zmluva alebo zmluva - zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa

tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://www.peletovepece.sk uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zrealizovanej objednávky a po jej potvrdení sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Záväzne objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

3. Storno objednávky

 1. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať len v prípade, ak toto storno dôjde predávajúcemu na emailovú adresu info@peletovepece.sk skôr, ako predávajúci odošle e- mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. Predávajúci si rovnako vyhradzuje právo neakceptovať objednávku v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho. O neakceptovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.

4. Povinnosti predávajúceho

Kupujúcemu sa predávajúci zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 1. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 1. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za:
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, prevedením).

 

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť písomnou formou alebo osobne na prevádzke: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655 predávajúcemu.
 1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

6. Platobné podmienky a spôsoby platby

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je uvedená na zálohovej faktúre alebo faktúre vystavenej predávajúcim.

7. Ceny

Ceny uvedené na stránkach https://www.peletovepece.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu https://www.peletovepece.sk. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa zverejneného platného cenníka.

8. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 6 kalendárnych týždňov od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať spolu s náhradným termínom dodania. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje najmä daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie. Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že bol pravdivo oboznámený s vlastnosťami dodávaného tovaru a návodom, najmä so spôsobom použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania.

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne zaslania tovaru je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci, najmenej však vo výške: 10,- EUR.

9. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom

zaslaným poštou) na adrese EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@peletovepece.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47 844 655, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Poplatky za prepravu

Súčasťou ceny sú prepravné náklady v prípade, že to je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Kúpna zmluva sa v prípade kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, riadi ustanoveniami obchodného zákonníka. Kúpna zmluva sa v prípade kupujúceho spotrebiteľa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, zákona č. 2502007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z..z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: EkoEnergia Palivá, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:47

844 655, email: info@peletovepece.sk

Kupujúci: ...................................(meno a priezvisko)

...................................(adresa)

...................................(e-mail)

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Názov: ................................................

Dátum dodania: ...............................

Dátum:

Podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Copyright © 2021 - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.
Kúpiť pelety